Natuurontwikkeling in het landelijk gebied

Tijdens mijn opleiding (Larenstein, Bos en natuurbeheer) in de zeventiger jaren, hield ‘natuurbeschermend Nederland’ zich vooral bezig met behoud en beheer van natuurgebieden. De sterke achteruitgang van natuurwaarden in het landelijk gebied was in de tachtiger jaren aanleiding tot een meer offensieve houding. Zure regen was toen een hot item. Door het afplaggen van voedselrijke bodemlagen en optimaliseren van de waterhuishouding werd aan ‘natuurbouw’ gedaan.

Het Natuurbeleidsplan dat in 1990 verscheen, was een grote stimulans om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden.

Al doende, kwamen we er rond de eeuwwisseling achter dat natuur toch niet zo maakbaar was, als het eerst leek. Dat heeft voor mij twee belangrijke lessen opgeleverd: lees meer.

Graag noem ik de referenties van de natuurontwikkelingsprojecten, waar ik met veel plezier een bijdrage aan geleverd heb.  Als u in de referentietitels op de onderstreepte linkjes klikt, verschijnt meer informatie over het project.

Wilt u er meer over weten? Neem dan contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Jetze Kamerling

Referenties, onderverdeeld naar:

 • Rivieren, grote wateren
 • Beekherstel
 • Ecoducten, faunapassages, (robuuste) ecologische verbindingen
 • Natuur op regionaal niveau, natuurbeleid.

Rivieren, grote wateren

Beekherstel

Beekherstel Grote Aa, een bronbeek van De Dommel
 • Projectleider voor ontwerpproces beekherstel, waterberging en Natte Natuurparel Kleine Dommel voor Waterschap De Dommel. Een integraal project met modelberekeningen voor oppervlaktewater, grondwater, ontwerp voor kades en kunstwerken, inclusief projectplan en vergunningaanvragen (2014)
 • Ingehuurd projectleider voor herstel van het watersysteem van de Regge binnen de landinrichting Rijssen in samenwerking met waterschap Regge en Dinkel. Een integraal EHS project met een wateropgave en de bouw van een brug, incl. gebiedsverkenning, DO, vergunningen, risicomanagement en UAV gc (D&C) contractvoorbereiding en systeemgerichte contractbeheersing (SCB) tijdens realisatie. Ingehuurd door Dienst Landelijk Gebied (2013)
 • Adviseur voor opstellen projectplan voor inrichting beekdal Koningsdiep voor N2000, EHS, faunatunnel in de A7 en een wateropgave voor Waterschap Friesland (2012)
 • Ingehuurd projectleider reconstructie gericht op beekherstel in Winterswijk Oost. Detachering bij Dienst Landelijk Gebied, regio Oost (2006/2007).

Ecoducten, faunapassages, (robuuste) ecologische verbindingen

De haast onneembare barrière van het Amsterdam-Rijnkanaal
 • Inventarisatie en advies voor het inrichten van een ecologische verbinding van de duinen naar het Groene hart over voormalig Vliegkamp Valkenburg voor het RVB, inclusief een inrichtings- en beheerplan (2021)
 • Inventarisatie en advies voor het optimaliseren van vier ecologische verbindingen in het buitengebied van gemeente Almere (2020)
 • Review van het format van Ecogroen voor de variantenstudie van diverse faunapassages in de wegen van de provincie Gelderland (2016)
 • Ecologisch advies in een tender met Strukton voor het ecoduct over A1 en spoorlijn bij Stroe (2015)
 • Expert Best Value voor het ecologisch onderdeel in de tender met Strukton voor de fietsbrug en EVZ over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht (2015)
 • Projectleider voor de evaluatie van het ecologische en recreatief functioneren van EVZ de Groene AS (Amstelland – Spaarnwoude), in opdracht van Provincie Noord-Holland (2012)
 • Adviseur voor variantenstudie faunapassage EHS voor provincie NH in de N236 (bij het Naardermeer) en voor provincie Utrecht vanwege een faunatunnel in de N237 en Nieuwe Hollandsche Waterlinie (2010)
 • Ingehuurd projectleider landinrichting o.a. voor het ontwerp van de inrichting van 450 ha nieuwe natuur in de Bethunepolder en 220 ha nieuwe natuur en robuuste verbinding in de Vechtstreek. Detachering bij Dienst Landelijk Gebied West (2006 tot 2009)
 • Projectleider ontwerp/bestek EVZ Burchttocht (Noordoostpolder) waterschap Zuiderzeeland (2008).

Natuur op regionaal niveau, natuurbeleid

Dotterbloem in het Dubbroek
 • Projectleider voor Natura 2000 maatregelen in het Veluwemeer, in opdracht van gemeente Elburg en Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren (2020 – heden)
 • Projectleider voor (her)inrichting van natuurgebieden van Staatsbosbeheer in Zuidelijk Flevoland (2017 – 2020): Zilverstrand/Kromslootpark (Almere), stadslandgoed De Kemphaan (Almere), Grazige deel en twee randzones van de Oostvaardersplassen (Lelystad/Almere).
 • Projectleider voor de inrichtingsvisie Anna’s Hoeve ten oosten van Hilversum. In opdracht van Gooisch Natuurreservaat (2015)
 • Projectleider voor het onderzoek naar voorzieningenniveau, bereikbaarheid, bekendheid van Flevolandse natuur (2015)
 • Projectleider voor DO, RAW-bestek, aanbesteding, gunning en begeleiding van realisatie Oostvaardersveld, de ‘etalage’ van de Oostvaardersplassen voor Staatsbosbeheer (2013-2014)
 • Inrichtingsplan (ontwerp en RAW bestek) voor 250 ha natuur- en recreatiegebied nabij IJsselstein (2010)
 • Beheerplan Natura 2000 voor de Dinkel, Punthuizen en Stroothuizen voor de provincie Overijssel (2009)
 • Omzetten natuurgebiedsplan naar natuurbeheerplan voor provincies Flevoland en Gelderland; voorbereiden tweede generatie natuurbeheerplan provincie Overijssel (2009)
 • Ingehuurd adviseur bij interactieve planvorming gericht op draagvlak voor herinrichting Bethunepolder en bestrijden verdroging in landinrichting Noorderpark. Detachering bij provincie Utrecht, in nauwe samenwerking met Waternet (2009 – 2011)
 • Projectleider ontwerp voor herinrichting van 1700 ha Groningse kwelders voor de doelen van het Natura 2000 gebied de Waddenzee in goed overleg met 80 agrariërs (2009)
 • Projectleider voor PvE en voorontwerp van het Diemerbos, in opdracht van Dienst Landelijk Gebied (2007)
 • Adviseur voor de natuurvisie voor Gooi en Vechtstreek met ideeënboek in opdracht van de zes natuurbeherende organisaties (1998)
 • Adviseur voor bestrijden verdroging Kamperhoek, Ketelbos. In opdracht van Flevolandschap (1998).

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren