KRW maatregelen langs de IJssel

Over een lengte van bijna 10 km is de IJssel ontsteent. Dit was de situatie voor de maatregel…..
en dit de situatie na ontstening.

Vanwege de Kader Richtlijn Water, worden maatregelen genomen die een gunstig milieu scheppen voor vissen, macrofauna en waterplanten. Langs de IJssel is dat vertaald in het ontstenen van oevers en het aanleggen van relatief smalle nevengeulen. Vanwege scheepvaartbelangen mocht slechts 1,5 % van het debiet van de IJssel afvloeien, via de nevengeulen. Onder mijn leiding als technisch manager, zijn ontwerpen gemaakt en een beheerplan opgesteld. Door de geulen smal te houden, ontstond toch nog een geschikt milieu voor stromingsminnende vissen en macrofauna, ondanks de 1,5 % norm. Ook het toevoegen van dode bomen in de nevengeulen heeft hier aan bijgedragen. Alle maatregelen zijn ondertussen uitgevoerd, op 26 verschillende plekken tussen Dieren en Kampen.

De nevengeulen zijn relatief smal, om stroming te behouden.

Bewaren

Bewaren