Bethunepolder

Als laatste huzarenstuk van de landinrichtingscommissie Noorderpark is in 2006 de herinrichting van de Bethunepolder (ca 500 ha groot, ten noorden van de stad Utrecht) ter hand genomen. Het landinrichtingsplan was van 1995. Daarin was wel rekening gehouden met NNN-doelen, maar niet met de Groene Ruggengraat en zeker niet met Natura 2000, een nieuw peilbesluit en alle bewonersbezwaren die hiermee samen kwamen.

De landinrichtingscommissie heeft de provincie Utrecht in 2009 gevraagd de regie over te nemen. Ik ben toen als projectleider overgestapt van DLG, naar de provincie, voor de inhoudelijke ondersteuning.

Het interactieve proces, waarbij de bewoners tot in de stuurgroep vertegenwoordigd waren, heeft geleid tot een volledig herzien ontwerp en een convenant dat in 2011 door alle partijen ondertekend is.

Ondertussen is de polder ingericht voor natte schrale graslanden, trilveen, rietvegetaties en bloemrijke weilanden. De natuur wordt beheerd door twee boeren op eigendommen van Staatsbosbeheer en Waternet (drinkwaterwinning gemeente Amsterdam).

Natte graslanden na de inrichting. Op de achtergrond het bosje van Robertson.

Bewaren