Welkom op de site van Gradiënt natuurontwikkeling!

Onder de naam Gradiënt natuurontwikkeling is Jetze Kamerling zelfstandig ondernemer geworden.

Al meer dan 25 jaar is hij actief als projectleider en adviseur in de wereld van natuurherstel, van regionaal en beleidsmatig tot concrete lokale realisatieprojecten en beheeradviezen.

Voor Jetze is natuurontwikkeling integraal werken. Op die manier combineert hij de natuurcomponent vaak met water, landbouw, cultuurhistorie, wonen en recreatie.

Al meer dan 30 jaar is hij betrokken bij (her)inrichting en beheer van landgoederen, bossen, recreatiegebieden, stedelijk water & groen.

In diverse detacheringen bij Rijkswaterstaat, provincies, Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer en gemeenten is Jetze gewaardeerd projectleider voor de planvorming met een integraal karakter.

Over de naam Gradiënt natuurontwikkeling

Lees meer via deze link.

Over Jetze

De kenmerken plezierig, betrouwbaar, creatief, vasthoudend, resultaatgericht en gedegen zijn op Jetze van toepassing. Vanuit de inhoud weet hij het planproces zodanig aan te sturen dat binnen de beschikbare tijd het maximale planrendement bereikt wordt.

Jetze werkt graag doelmatig, is snel ingewerkt en schakelt makkelijk tussen diverse onderwerpen, inhoud en proces. Risico- en omgevingsbewustzijn is zijn tweede natuur.

Bestuursensitiviteit heeft hij niet alleen tijdens detacheringen bij de overheid ontwikkeld, maar ook in projecten met een complexe omgeving, zoals herinrichting Bethunepolder, kwelderherstel Groningen, beheerplan Natura 2000, evaluatie EVZ Groene AS, waterberging/beekherstel Kleine Dommel, herinrichting Oostvaardersplassen en realisatie van het programma Ruimte voor de Vecht (Overijssel). Hier heeft de bestuurlijke besluitvorming een belangrijke rol gespeeld.

Op de pagina’s hiernaast licht hij toe waar zijn kennis en ervaring, maar ook zijn passie ligt.

N.B. Let op de onderstreepte woorden. Als je hier op klikt, kom je bij nadere informatie uit.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren